ภาษาอังกฤษสำหรับ IT

ผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา และบำรุงเครื่องมือคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ก่อเกิดเป็นรากฐานของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน พวกเขายังได้สร้างผู้เชี่ยวชาญ และ งานของอุตสาหกรรมนี้อีกว่า 34 เปอร์เซ็นต์ โปรแกรมเมอร์ลงมือเขียน ทดสอบ และปรับแต่งรายละเอียดคำสั่งการทำงาน ที่เรียกกันว่า โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งอย่าง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว เปิดหน้าเว็บขึ้นมา การใช้ภาษาโปรแกรมเช่น C++ หรือ Java พวกเขาทำการแตกงานใหญ่ๆสำหรับคอมพิวเตอร์ ออกเป็นงานย่อยที่สุด แล้วร้อยด้วยพลังแห่งตรรกะ

วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อกำหนดข้อกำหนดซอฟต์แวร์ จากนั้นออกแบบพัฒนาทดสอบและประเมินผลโปรแกรมเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในขณะที่วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะต้องมี ทักษะการเขียนโปรแกรมที่ชำนาญ มักมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรม ที่โค้ดโดยโปรแกรมเมอร์

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเฉพาะสำหรับลูกค้า จะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการออกแบบหรือปรับแต่งระบบ ให้ตรงความ requirements เฉพาะองค์กร ให้นำระบบเหล่านี้ไปใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และทรัพยากรอื่น ๆ

IT Support ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ อาจจะให้การสนับสนุนลูกค้าหรือพนักงานอื่น ๆ ภายในองค์กรของตนเอง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์อัตโนมัติและความรู้ด้านเทคนิค ทำให้วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของระบบได้ ในอุตสาหกรรมนี้จะใช้การติดต่อผ่านการโทรศัพท์และการส่งอีเมล

ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ 200 อันดับแรก

กิริยาที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ

ตัวอย่าง: 

Our portal needs an SQL backend.
The landing page should include blog posts and an RSS feed.
Users can access use the tag cloud to find content.

การพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง: 

There must have been a bug in the software.
We can’t have used that platform.
They might test our product if we ask.

การพูดเกี่ยวกับสมมติฐาน( if / then )

ตัวอย่าง: 

If the zipcode textbox is required for registration, users outside the US won’t be able to join.
If we used C++ to code this project, we would have to hire some developers.
Our UI would have been much more simple if we had used Ajax.

การพูดเกี่ยวกับปริมาณ

ตัวอย่าง: 

There a lot of bugs in this code.
How much time will it take to ramp up this project?
Our client has a few comments about our mockup.

การแยกระหว่างคำนามที่นับได้และไม่ได้

ตัวอย่าง: 

Information (นับไม่ได้)
Silicon (นับไม่ได้)
Chips (นับได้)

การเขียนและให้คำแนะนำ

ตัวอย่าง:   

Click on ‘file’ -> ‘open’ and choose your file.
Insert your user ID and password.
Create your user profile.

การเขียนจดหมายธุรกิจถึงลูกค้า

ตัวอย่าง: 

การเขียนรายงานธุรกิจ

อธิบายสาเหตุที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

The software had been installed incorrectly, so we reinstalled in order to proceed.
We were developing the code base when we were put on the new project.
The legacy software had been in place for five years before the new solution was designed.

การถามคำถาม

ตัวอย่าง: 

Which error message do you see?
How often do you need to reboot?
Which software were you using when the computer screen froze?

การให้คำแนะนำ

ตัวอย่าง: 

What don’t you install a new driver?
Let’s create a wireframe before we go any further.
How about creating a custom table for that task?

บทสนทนาและการอ่านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     

Social Networking Sites                                                                                                     

รายละเอียดของงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโดยสำนักสถิติแรงงาน

BUSINESS ENGLISH for IT Career
ถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ผลจากการเรียนมากกว่า16ปี
และกำลังมองหาวิธีใหม่ที่จะสามารถเรียรรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่
หลักสูตรยาว 20 ครั้ง รวมเวลากว่า 60 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง
ราคาคุ้มค่าที่สุด ตอนนี้มี promotion มา 2 คนลดเพิ่ม 10% 3 คนลดเพิ่ม 15%
สามารถขอ code ส่วนลดได้ที่ page LEAN upskill

English for it 02