เกี่ยวกับสมาคม

นโยบาย

Community

  1. สร้างเครือข่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
  2. ช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน
  3. เป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
  4. สนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Connection

  1. ดำเนินการร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
  2. ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพอื่นมีความสนใจเรียนรู้ด้านการโค้ดดิ้งพื้นฐาน

Contribution

  1. พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. เป็นองค์กรที่รับให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Communication

  1. ยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการสื่อสารจากสมาคม