โครงสร้างสมาคม

คณะกรรมการ

บริหารกิจการของสมาคม
พงษ์ศิริ พิสุทธิ์อัครธาดา
นายก
สรวิศ อัสสรัตนะ
อุปนายก
พันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์
อุปนายก
อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา
ที่ปรึกษานายกกิติมศักดิ์
อภิวุฒิ กิตติปริคุณ
เลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีอาคม
ไทยเจริญ
เหรัญญิก
อภินันท์ วรตระกูล
ปฏิคม
วัชราภรณ์ ดอนแสง
ประชาสัมพันธ์
วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว
นายทะเบียน
สฤษรัตน์ จิรกุลพรชัย
ประธานคณะทำงาน
ณัฐนันท์ ประพันธ์ศิริ
การเงิน
ภูมิปรินทร์ มะโน
กรรมการ
สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
กรรมการ
กฤษฎา วิเวก
กรรมการ
รัฐกันต์ สุวรรณภักดี
Creative Director
พชร ชูเกียรติขจร
กรรมการ