[segment tag=”section” style=”3″ bgimg=”/wp-content/uploads/2018/09/Masthead-Membership.jpg” bgrepeat=”no-repeat” bgposition=”center center” bgattachment=”scroll” bgsize=”cover” spacing=”mini” class=”service-masthead”]
[row class=”inner-masthead”]
[column span=”10″ class=”text-center col-md-offset-1″]

ระเบียบการสมาชิก

[/column]
[/row]
[/segment]

[segment tag=”section” style=”1″ spacing=”huge” class=”service-2″]
[row]
[column span=”10″ class=”text-center service col-md-offset-1″]

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสมาคมมี 4 ประเภทคือ:

[/column]
[/row]

[row]
[column span=”6″ class=”text-center service col-sm-6″]

[pronto-icon id=”2454 – สมาชิกสามัญบุคคล” class=”aligncenter”]

สมาชิกสามัญบุคคล

ผู้ที่มีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีวิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

[/column]
[column span=”6″ class=”text-center service col-sm-6″]

[pronto-icon id=”2456 – สมาชิกวิสามัญบุคคล” class=”aligncenter”]

สมาชิกวิสามัญบุคคล

ผู้ที่มีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีวิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ

[/column]
[column span=”6″ class=”text-center service col-sm-6″]

[pronto-icon id=”2458 – สมาชิกสามัญนิติบุคคล” class=”aligncenter”]

สมาชิกสามัญนิติบุคคล

สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคลตามระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ โดยคัดเลือกบุคคลภายองค์กรเพื่อรับสิทธิได้ 3 คน และสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ตลอดเวลา

[/column]
[column span=”6″ class=”text-center service col-sm-6″]

[pronto-icon id=”2460 – สมาชิกกิตติมศักดิ์” class=”aligncenter”]

สมาชิกกิตติมศักดิ์

บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

[/column]
[/row]
[/segment]

[segment tag=”section” style=”3″ spacing=”huge”]
[row]
[column span=”10″ class=”col-md-offset-1″]

 1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 2. เป็นผู้สนใจ ศึกษา ใช้งาน หรือ เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม เท่านั้น
ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคล
สมาชิกสามัญ
500 บาท/ปี
องค์กรขนาดเล็ก
(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)
5,000 บาท/ปี
สมาชิกวิสามัญ
300 บาท/ปี
องค์กรขนาดใหญ่
(ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท)
15,000 บาท/ปี
 1. สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคม และต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตลอดทั้งการได้รับส่วนลดในการร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 6. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 7. สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 30 คน ให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ บริหาร และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับร้องขอ
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 10. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 11. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคล
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ส่วนลดพิเศษหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการของบริษัทสมาชิกที่ร่วมในรายการกับทางสมาคมฯ เช่น ส่วนลดค่าฝึกอบรม ค่าหนังสือ หรือค่าโฮสติ้ง เป็นต้น
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] รับจดหมายข่าวจากทางสมาคมฯ เกี่ยวกับข่าวสารของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] สามารถเข้าร่วมหรือได้รับส่วนลดจากกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด เช่น สัมมนา ฝึกอบรม หรือ งานนัดพบนักพัฒนาโปรแกรม
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] สมาชิกที่มีกิจกรรมของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมของสมาคมได้
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถจากสมาคมฯในการเป็นผู้รับงานพัฒนาซอฟต์แวร์
สมาชิกสามัญนิติบุคคลได้รับสิทธิของสมาชิกสามัญบุคคลทุกประการ และได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับส่วนลดในการขอรับบริการการจัดงานสัมมนา หรือการฝึกอบรมภายในสถานที่ขององค์กร หรือหน่วยงานของสมาชิกได้ โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้จัดงาน และให้การสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายในงานสัมมนา หรือการฝึกอบรม
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับสิทธิในการขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ และได้รับส่วนลดในการขอรับบริการด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับสิทธิในการติดต่อกับเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรม (Developer Network) เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมฯ
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] สมาคมฯ จะแสดงรายชื่อของสมาชิกสามัญนิติบุคคลทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ของทางสมาคม และให้สิทธิในการแสดงโลโก้ หรือสัญลักษณ์ภายในเว็บไซต์ของสมาชิกสามัญนิติบุคคลได้ เพื่อแสดงถึงการรับรองสถานภาพสมาชิกของสมาคมฯ
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับสิทธิในการออกร้าน หรือออกบูธ กับงานหรือกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด
 • [icon type=”check” class=”fa-li accent”] ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถของหน่วยงานในการรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์

[/column]
[/row]
[/segment]