depa ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย มอบทุนสนับสนุน SMEs รายละ 10,000 บาท!!

 

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA) ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินงานโครงการ depa mini Transformation Voucher พื้นที่ภาคกลาง ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งในการนี้ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งการทำเกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Digital Provider ของโครงการนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

1. วัตถุประสงค์โครงการ

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ
  • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ e-commerce เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

2. รายละเอียดโครงการโดยย่อ

การสนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระกับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa เท่านั้น โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  • รูปแบบการสนับสนุน
    เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง กล่าวคือ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสำรองค่าใช้จ่ายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไปก่อน จากนั้นจึงนำส่งหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง
  • การขอรับการสนับสนุน
    ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://voucher.thaiprogrammer.org