งาน Codemania ครั้งที่ 01 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !!

Banner

Banner

จองตั๋วงาน

กดจองได้ที่นี่

รายละเอียดงาน

1. วันเวลาและ สถานที่

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ค่าเข้างาน
ฟรี

3. จำนวนคนที่เปิดรับเข้าร่วมงาน
ไม่เกิน 120 คน

กำหนดการ

เวลา รายการ
08:00 – 09:00 น. เตรียมงาน สถานที่และอุปกรณ์
09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับคูปองอาหารกลางวัน
09:30 – 10:00 น. เปิดงานตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพร่วม กล่าวเปิดงานตัวแทนจากเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวแนะนำเครือข่ายและแนะนำกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยเครือข่าย
10:00 – 11:00 น. Keynote: “How Pantip.com handle multi-million users.”คุญบอย อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ แห่ง Pantip.com
11:00 – 12:00 น. Session โดย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หัวข้อ รอการยืนยัน)
12:00 – 13:00 น พักทานอาหารกลางวัน

เวลา ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3
13:00 – 13:40 น. “Transformation Priority Premises (TPP)”คุณปุ๋ยสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนินแห่ง สยามชำนาญกิจ “Web Dev 2000 vs 2014”คุณนัทณัฎฐ์ ปิยะปราโมทย์แห่ง Power-all Venture “Amazon Web Service 101”คุณวิชดร.วิช เนียรนาถตระกูล แห่ง DailiTech
13:40 – 14:20 น. “Introduction to Golang”คุณป้อวีรศักดิ์ ช่องงูเหลือมแห่ง Sprint3r (T2Decode) “How to survive and have fun without for loop”คุณแท็ป
ณัฐนาท พรประสิทธิ์สกุล
“Modeling and Simulation for Science”คุณบอยดร. วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์
14:20 – 15:00 น. “Introduction to Golang”  (ต่อ)คุณป้อวีรศักดิ์ ช่องงูเหลือมแห่ง Sprint3r (T2Decode) “เลิกเขียน JavaScript กันดีกว่า”คุณเนยสดณัฐวุฒิ เพ็ชรมากนักศึกษาวิศวะคอมป.โท แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Arduino M2M”คุณอาทอาคม ไทยเจริญ
15:00 – 15:10 น.  พักเบรก  พักเบรก  พักเบรก
15:10 – 15:50 น. “Empirical Process”คุณรูฟทวิร พานิชสมบัติ
แห่ง Odd-e
“Webapp Workflow with Yeoman, Bower,   and Grunt”คุณปิงศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรีแห่ง Streaming “When Programming Meets Art”คุณบุ๊นเกียรติยศ พาณิชปรีชาแห่ง Bit Studio
15:50 – 16:30 น. “Empirical Process” (ต่อ)คุณรูฟทวิร พานิชสมบัติ
แห่ง Odd-e
“Mobile Programming in 2014”
คุณเนยสิทธิพล พรรณวิไลแห่ง The Cheese Factory
“Test-Driven Development and Software Craftsmanship”คุณจั๊วโชคชัย ภัทรมาลัย แห่ง Odd-e

16:30 – 17:00 น. Open Dicussion & Brainstorm“พูดคุย เฮฮา ร่วมกันออกไอเดียเพื่อขยายเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมเมอร์ไทย”
17:00 – 18.00 น. ปิดงาน-จัดเก็บสถานที่ & After Party

* หมายเหตุ กำหนดการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

4. รูปแบบงาน Code Mania
Seminar – ลักษณะงานเป็นการเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญในสาขาอาชีพมาพูดในหัวข้อที่ตนเองเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งจะจัดเป็นแบบ parallel session จะได้เลือกเข้าฟังที่สนใจได้ โดยจะเป็น 3 ห้องพร้อมกัน ยกเว้น Keynote และ Open Discussion ที่จะใช้ห้องรวมห้องเดียวกัน

5. วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
สร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้กัน และพัฒนาทักษะทางเทคนิค รวมถึงแนวคิดในการทำงานให้นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป

6. กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์

7. สิ่งที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีการนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหนียวแน่นในประเทศไทย อันเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคล ทั่วไป มีความรู้และความเข้าใจ มุมมองในการนำแนวคิดพัฒนาซอฟต์แวร์
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
เป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. สิ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้รับ
สืบเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาฯ​ ได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมของชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้คณาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาฯ นำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดทั้งในแง่การปรับปรุงกระบวนการสอนของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของโลกปัจจุบัน กระตุ้นนิสิตให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการที่ได้ฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังเกิดเป็นเครือข่ายคนทำงานระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปในอนาคต

9. กลุ่มผู้รับผิดชอบ
คณะทำงานเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทย กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่เกิดจากการรวมกลุ่มกัน ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

10. รายละเอียดของงาน
Code Mania คือ กิจกรรมการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้กัน และพัฒนาทักษะทางเทคนิค รวมถึงแนวคิดในการทำงานให้นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป

งาน   Code Mania เป็นรูปแบบ Seminar ลักษณะงานเป็นการเชิญวิทยากรผู้เชียวชาญในสาขาอาชีพมาพูดในหัวข้อที่ตนเองเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งจะจัดเป็นแบบ parallel session จะได้เลือกเข้าฟังที่สนใจได้ โดยจะเป็น 3 ห้องพร้อมกัน ยกเว้น Keynote และ Open Discussion ที่จะใช้ห้องรวมห้องเดียวกัน โดยจะมี session สำหรับนิสิตให้ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักพัฒนา