สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของคนไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายอิศเรศ ประจิตมุทิตา รักษาการนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วม “พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium)” “พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” และ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัลการรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance)” ณ โรงละคอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นำโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา กว่า 70 องค์กร

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ลงนามคณะผู้ก่อตั้ง AI Academy Alliance ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย สถาบันวิชาการทีโอที ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะ ด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

ในงานครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง 73 หน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานและองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยพร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ โดยจุดประสงค์ของการร่วมมือจากหลายฝ่ายในงานครั้งนี้คือ การพัฒนาบุคลากรของชาติ สร้างทรัพยากรการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ‘ชุมชนปัญญาประดิษฐ์’ สู่ ‘ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์’ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมสากล