สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
 3. เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
 4. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
 5. เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
 6. เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์

Objectives

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
 3. เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
 4. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
 5. เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
 6. เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์