?>

ระเบียบการสมาชิก

[:th]

ระเบียบการสมาชิก

ระเบียบการสมัครสมาชิกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสมาคมมี 4 ประเภทคือ

 1. สมาชิกสามัญบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีวิชาชีพ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมฯ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกวิสามัญบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีวิชาชีพ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมฯ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ
 3. สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคล ตามระเบียบของสมาคม และสมาคมฯ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ โดยคัดเลือกบุคคลภายองค์กรเพื่อรับสิทธิได้ 3 คน และสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ตลอดเวลา
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการ ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณสมบัติสมาชิก

 1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 2. เป็นผู้สนใจ ศึกษา ใช้งาน หรือ เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม เท่านั้น

ค่าบำรุงสมาชิก

สมาชิกประเภทบุคคล
 1. สมาชิกประเภทบุคคลรายปี สมาชิกสามัญ อัตราค่าสมาชิก 500 บาทต่อปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลรายปี สมาชิกวิสามัญ อัตราค่าสมาชิก 300 บาทต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
2. สำเนาบัตรประชาชน

สมาชิกประเภทนิติบุคคล
 1. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท) อัตราค่าสมาชิก 5,000 บาทต่อปี
 2. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราค่าสมาชิก 15,000 บาทต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัครประเภทองค์กร
2. สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน 3 ท่าน
3. หลักฐานทุนจดทะเบียนบริษัท

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคม และต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตลอดทั้งการได้รับส่วนลดในการร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 6. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 7. สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 30 คน ให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ บริหาร และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับร้องขอ
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 10. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 11. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกประเภทบุคคล
 1. ส่วนลดพิเศษหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสินค่า และบริการของบริษัทสมาชิกที่ร่วมในรายการกับทางสมาคมฯ เช่น ส่วนลดค่าฝึกอบรม ค่าหนังสือ หรือค่าโฮสติ้ง เป็นต้น
 2. รับจดหมายข่าวจากทางสมาคมฯ เกี่ยวกับข่าวสารของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเข้าร่วมหรือได้รับส่วนลดจากกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด เช่น สัมมนา ฝึกอบรม หรือ งานนัดพบนักพัฒนาโปรแกรม
 4. สมาชิกที่มีกิจกรรมของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมของสมาคมได้
 5. ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถจากสมาคมฯในการเป็นผู้รับงานพัฒนาซอฟต์แวร์
สมาชิกประเภทนิติบุคคล

สมาชิกสามัญนิติบุคคลได้รับสิทธิของสมาชิกสามัญบุคคลทุกประการ และได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ได้รับส่วนลดในการขอรับบริการการจัดงานสัมมนา หรือการฝึกอบรมภายในสถานที่ขององค์กร หรือหน่วยงานของสมาชิกได้ โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้จัดงาน และให้การสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายในงานสัมมนา หรือการฝึกอบรม
 2. ได้รับสิทธิในการขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ และได้รับส่วนลดในการขอรับบริการด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 3. ได้รับสิทธิในการติดต่อกับเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรม (Developer Network) เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมฯ
 4. สมาคมฯ จะแสดงรายชื่อของสมาชิกสามัญนิติบุคคลทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ของทางสมาคม และให้สิทธิในการแสดงโลโก้ หรือสัญลักษณ์ภายในเว็บไซต์ของสมาชิกสามัญนิติบุคคลได้ เพื่อแสดงถึงการรับรองสถานภาพสมาชิกของสมาคมฯ
 5. ได้รับสิทธิในการออกร้าน หรือออกบูธ กับงานหรือกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด
 6. ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถของหน่วยงานในการรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์

วิธีการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก (เนื่องด้วยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ กรุณาลงทะเบียนที่ Newsletter เพื่อรับข่าวสารจากสมาคม)

 [:en]

ระเบียบการสมาชิก

ระเบียบการสมัครสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสมาคมมี 4 ประเภทคือ

 1. สมาชิกสามัญบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีวิชาชีพ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญตามระเบียบของสมาคม และสมาคมฯ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกสามัญนิติบุคคล ได้แก่ สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญนิติบุคคล ตามระเบียบของสมาคม และสมาคมฯ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ โดยคัดเลือกบุคคลภายองค์กรเพื่อรับสิทธิได้ 3 คน และสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ตลอดเวลา
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการ ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
 4. ..

คุณสมบัติสมาชิก

 1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 2. เป็นผู้สนใจ ศึกษา ใช้งาน หรือ เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคม เท่านั้น

ค่าบำรุงสมาชิก

สมาชิกประเภทบุคคล
 1. สมาชิกประเภทบุคคลรายปี สมาชิกสามัญ อัตราค่าสมาชิก 500 บาทต่อปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลรายปี สมาชิกวิสามัญ อัตราค่าสมาชิก 300 บาทต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
2. สำเนาบัตรประชาชน

สมาชิกประเภทนิติบุคคล
 1. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท) อัตราค่าสมาชิก 5,000 บาทต่อปี
 2. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราค่าสมาชิก 15,000 บาทต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัครประเภทองค์กร
2. สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน 3 ท่าน
3. หลักฐานทุนจดทะเบียนบริษัท

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคม และต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตลอดทั้งการได้รับส่วนลดในการร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 6. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 7. สมาชิกที่ได้ชำระค่าบำรุงติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 30 คน ให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ บริหาร และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วดำเนินการตามคำร้องขอภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับร้องขอ
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 10. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 11. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกประเภทบุคคล
 1. ส่วนลดพิเศษสำหรับค่าสินค่า และบริการของบริษัทสมาชิกที่ร่วมในรายการกับทางสมาคมฯ เช่น ส่วนลดค่าฝึกอบรม ค่าหนังสือ หรือค่าโฮสติ้ง เป็นต้น
 2. รับจดหมายข่าวจากทางสมาคมฯ เกี่ยวกับข่าวสารของโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเข้าร่วมหรือได้รับส่วนลดจากกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด เช่น สัมมนา ฝึกอบรม หรือ งานนัดพบนักพัฒนาโปรแกรม
 4. สมาชิกที่มีกิจกรรมของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์ของสมาคมได้
 5. ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถจากสมาคมฯในการเป็นผู้รับงานพัฒนาซอฟต์แวร์
สมาชิกประเภทนิติบุคคล

สมาชิกสามัญนิติบุคคลได้รับสิทธิของสมาชิกสามัญบุคคลทุกประการ และได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ได้รับส่วนลดในการขอรับบริการการจัดงานสัมมนา หรือการฝึกอบรมภายในสถานที่ขององค์กร หรือหน่วยงานของสมาชิกได้ โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้จัดงาน และให้การสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายในงานสัมมนา หรือการฝึกอบรม
 2. ได้รับสิทธิในการขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ และได้รับส่วนลดในการขอรับบริการด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 3. ได้รับสิทธิในการติดต่อกับเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรม (Developer Network) เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมฯ
 4. สมาคมฯ จะแสดงรายชื่อของสมาชิกสามัญนิติบุคคลทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ของทางสมาคม และให้สิทธิในการแสดงโลโก้ หรือสัญลักษณ์ภายในเว็บไซต์ของสมาชิกสามัญนิติบุคคลได้ เพื่อแสดงถึงการรับรองสถานภาพสมาชิกของสมาคมฯ
 5. ได้รับสิทธิในการออกร้าน หรือออกบูธ กับงานหรือกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัด
 6. ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองความสามารถของหน่วยงานในการรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์

วิธีการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร / ต่ออายุ
– ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
– ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กร

2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา ถ.พระราม 9
เลขที่บัญชี : 713-2-43715-1

3.ส่ง email พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ email : info@thaiprogrammer.org (อีเมลในการส่งจะต้องตรงกับอีเมลที่กรอกในใบสมัครเท่านั้น) โดยแนบเอกสารดังนี้
– หลักฐานการโอนเงิน
– ใบสมัครสมาชิก
– สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาแล้ว
– หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท (เฉพาะสมาชิกประเภทองค์กร)[:]