?>

[:th]แจ้งข่าวสารกิจกรรม Programmer[:]

[:th]พันธกิจอย่างหนึ่งของสมาคมคือช่วยประชาสัมพันธ์งานสัมมนาหรืองานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Programmer โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการกระจายข่าวสารภายใต้สื่อในความดูแลของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้สู่สังคม Programmer มากที่สุด ถ้าทางผู้จัดงานต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างค่ะ

Fields marked with an * are required
[:]