?>

[:th]หางาน Freelance/Full Time[:]

[:th] 

ฟรีแลนซ์ที่ต้องการหางาน Part time หรือ Programmer ที่ต้องการหางานประจำ

 • กรุณาส่งรายละเอียดต่างๆ มาที่ contact@thaiprogrammer.org โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • Portfolio
  • Resume ของทีมงานอย่างน้อย 1 คน
  • รูปแบบการรับงาน (บริษัท, บุคคล)
  • เอกสารหลักฐาน
   • กรณีบริษัท – หลักฐานการจดทะเบียนบริษัททั้งหมด
   • กรณีบุคคล – บัตรประชาชน
  • E-mail ติดต่อกลับ
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  • Programming Language ที่ถนัดหรือทำได้ พร้อมทั้งระบุประสบการณ์ในแต่ละ Programming Languages ที่ใช้
  • Technology อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software ที่ถนัดหรือทำได้ พร้อมทั้งระบุประสบการณ์ในแต่ละ Technology (เช่น Database, Project Management) เป็นต้น
  • ระบุว่าต้องการสมัครระบบ Verified by Thai Programmer Association หรือไม่
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน

** [ใหม่] ระบบ Verified by Thai Programmer Association

เนื่องด้วยมีบริษัทและบุคคลหลายรายติดต่อมาที่สมาคมฯ เพื่อให้ช่วยหา Freelance ให้ ทางสมาคมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เลือกจาก Freelance ที่ Verified by Thai Programmer Association ก่อน
 2. จากนั้นจึงเลือกจาก Freelance ทั่วๆ ไป

ขั้นตอนการสมัครระบบ Verified by Thai Programmer Association

 1. จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารยืนยันว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อย 1 ราย มาที่ contact@thaiprogrammer.org โดยตั้งชื่อหัวข้อว่า “ส่งเอกสารเพิ่มเติม Verified by TPA นาย xxxx yyyyy” ตัวอย่างของเอกสารยืนยันที่เหมาะสมควรมีข้อมูลดังนี้
  • บริษัทหรือชื่อผู้ว่าจ้าง
  • ชื่องานที่ว่าจ้าง
  • Platform (เช่น Web, Android)
  • Technology ที่ใช้งานทั้งหมด
  • มูลค่างาน (ถ้าใส่จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น)
  • ระยะเวลาการทำงาน (เป็นจำนวนเดือน หรือจำนวนวัน)
  • ส่วนรีวิวผลงานของผู้ว่าจ้าง เช่น Freelance มีการติดต่อที่ดี, ทำงานตรงต่อเวลา และข้อดีอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นจาก Freelance
  • ลายเซ็นรับรองจากผู้ว่าจ้าง
 2. รอเรียกสัมภาษณ์จากทางสมาคมฯ
 3. ประกาศผลว่าผ่านการ Verified by Thai Programmer Association และสามารถนำเอกสารรับรอง (เป็น PDF file) ไปใช้อ้างอิงในการรับงานได้

ระดับของระบบ Verified by Thai Programmer Association

ทางสมาคมแบ่งแยกระดับของสมาชิกที่ Verified แล้วดังนี้

 1. 1 ดาว – Verified ผ่าน, แต่ยังไม่เคยนับงานผ่านสมาคมฯ หรือ Partner ของสมาคม
 2. 2 ดาว – Verified ผ่าน, เคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคม อย่างน้อย 2 งาน
 3. 3 ดาว – Verified ผ่าน, เคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคม มากกว่า 5 งาน

เงื่อนไขการสิ้นสุดการเป็น Freelance ในระบบ Thai Programmer Association และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

 1. ทางสมาคมได้รับการแจ้งว่า Freelance ทิ้งงานหรือระบุว่าคุณภาพไม่เหมาะสมจากทางผู้ว่าจ้าง จากนั้นทางสมาคมจะทำตามขั้นตอนดังนี้
  • ตัวแทนสมาคมเรียกทางผู้ว่าจ้าง และ Freelance ที่รับงานมาไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกัน โดยพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ถ้าผู้ว่าจ้างไม่มาในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตผลอันควร ถือว่ายกเลิกการฟ้องนั้นๆ
  • ถ้า Freelance ไม่มาในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตผลอันควร ถือว่ายอมรับคำฟ้องนั้นๆ

** บทลงโทษของการทิ้งงานคือ Freelance นั้นๆ จะถูกยกเลิกสิทธิการเป็น Freelance ในระบบสมาคม Thai Programmer Association อย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือจนกว่า Freelance จะสามารถแก้ต่างหรือปฏิบัติการใดๆ ที่เป็นการยอมรับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ 

การช่วยเหลือ Freelance ในกรณีที่โดนผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ

** เนื่องด้วยจำนวนทีมงานสมาคมฯที่มีจำกัด สมาคมจะทำการสนับสนุนเฉพาะกรณีที่เกิดการว่าจ้างผ่านสมาคมฯเท่านั้น

 1. ให้คำปรึกษาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
 2. เป็นตัวกลาง ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อให้หาทางออกร่วมกัน
 3. จัดหาทีมกฎหมายภายใต้งบประมาณที่จำกัด ในกรณีที่จำเป็น

 

**** สมาคมฯ เป็นเพียงตัวกลางในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยทางสมาคมฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานใดๆก็ตาม

** เพราะเราเข้าใจ Freelance รายชื่อทั้งหมดของ Freelance จะไม่ถูกเปิดเผยต่อที่ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราเลือก Freelance นั้นๆ ในการทำงาน[:]